Sprememba videza androida 2 3 6

Skupaj s spomladi spominja na veliko ljudi, ki spoznavajo spremembe, ki pogosto vplivajo na zunanji videz. Celo majhne spremembe imajo dober vpliv na va¹ odnos in samospo¹tovanje, zato je vredno sprejemati odloèitve. Metamorfoza je lahko posledica barve las, ostrih kosov ali zelo modnih podalj¹kov. Naravni lasje, ker se ne izka¾ejo popolnoma. Zaradi neustrezne oskrbe, pogostih kozmetiènih posegov ali barvanja so redki, suhi in obèutljivi.

Naravna rast dlak je dolgotrajen proces, le da lahko uèinek dolgih, velikih in svetlih las zdaj zadr¾imo v èasu ur, zahvaljujoè enemu od njihovih tretmajev. Med drugim lahko razlikujemo med keratin in microring tehnikami. Kak¹ne so razlike med obema postopkoma? Keratinske podalj¹ke las ¹tejejo za kombinacijo pramenov s keratinskimi luskami in naravnimi lasmi. Poleg tega keratin, ki ga uvajamo v lupino, kombiniramo tudi s krhkimi, suhimi ali po¹kodovanimi lasmi, ker ima regenerativne lastnosti. Vendar pa se pritrditev pramenov las z metodo mikroringiranja izvede z uporabo majhnih kovinskih obroèev. Obe tehniki sta zelo solidni in sta namenjeni ¾enskam, ki ¾elijo doseèi uèinek lepe, privlaène in diametralno nove prièeske v samo nekaj urah.

https://colla-k.eu/si/

Èe i¹èete profesionalno zdravljenje, je teèaj za nego las. Uporabljajo jo lahko tudi frizerji, pa tudi umetniki, ki potrebujejo raz¹iritev svojih storitev ali ljudi, ki opravljajo zgoraj navedeno delo na svoji naslednji poklicni karieri. Poleg praktiènega dela je treba razpravljati tudi o vpra¹anjih, ki govorijo o dobro pripravljenih nasvetih za mikroninke in keratin, strukturo las, naèrtu in naèinu naravnih las, razliènih oblikah podalj¹evanja in zgo¹èevanja las ter indikacije in kontraindikacije za obravnavane terapije.Poleg tega bo teoretièni del obogatil s potrebnim razmi¹ljanjem in nasveti iz dobro pripravljenega polo¾aja umetnosti in naroènika, podrobnimi uèinki in dodatki pri podalj¹evanju las, poteku celotnega zdravljenja in dobri negi pritrjenih las pri odstranjevanju.