Psiholog psihoterapevt agnieszka janczewskafurmanczyk zdunska i will

Mnoge ¾enske ne razlikujejo psihologa od psihoterapevta. Psiholog je oseba, ki je diplomirala iz magistrskega programa: psihologija. Psihoterapevt je ¾enska, ki je po diplomi magistra dobila medicinsko ali humanistièno diplomo iz ¹tiriletne psihoterapevtske ¹ole in prejela potrdilo v psiholo¹kem podjetju, ki je vkljuèevalo pokrovitelje v doloèeni ¹oli.

Podoba s tak¹nim potrdilom lahko ustanovi zasebni psihoterapevtski urad (in trenutno ni zasebni psihiatrièni urad, ¾enska z magisterijem iz psihologije pa je ne more veè ustvariti.Psihiater je po drugi strani specialist medicine, diplomiral je na medicinski fakulteti. Obstaja en specialist, ki se obièajno znajde v bolni¹nici na nevropsihiatriènem oddelku. Psihiater se ustavi z raziskavami in farmakolo¹kim delovanjem du¹evnih bolezni in tistimi z nevrolo¹kim ozadjem.Ne pozabite, da je psihoterapevt neenak. Obstaja veè pomembnih psihoterapijskih ¹ol in psihoterapevt, ki je na zaèetku na¹e poklicne poti, mora izbrati ¹olo, ki jo bo izbral za izobra¾evanje. Potem bi to bila vedenjska metoda, ki vkljuèuje oblikovanje pravih stilov v njegovo vedenje pri èloveku. Seveda ¹e vedno ¾ivimo kot dokaz analitiène psihoterapije, ki povzroèa zdravljenje èloveka s pogovorom, razpravljanjem o razlogih za njegovo vedenje.Zakaj naj se spomni vi¹jega ¹olstva, da bi lahko zaprosil za vstop v skupino psihoterapije, potem pa lahko postane psihoterapevt? Potem jo i¹èejo vse psiholo¹ke dru¾be in manj je povezano s sedanjostjo, da je od terapevta dovolj intelektualnega delovanja. Èlovek, ki ni v obliki uspe¹nega ¹tudija, ponavadi ne bo mogel postati specialist. Da bi bil terapevt, bi si moral preprosto zapomniti znanje na dostojni ravni.Katero delo opravljate na psiholo¹ki pripravi?Ljudje, ki raje postanejo psihoterapevti, morajo izbrati klinièno specialiteto, saj je res najbolj pripravljena psihoterapevtska ¹ola.