Potrdilo o varnostnem usposabljanju za delodajaleeve vzorce

Najpogostej¹i vzrok nesreè je neupo¹tevanje zdravstvenih in varnostnih predpisov in prekomerna naglica pri opravljanju dela. Pogosto zdravje in varnostno usposabljanje za goste odpravlja veliko neprijetnosti zaradi dejanj vsakega lastnika. Prav tako je pomembno uporabiti ustrezne naprave in naprave v bli¾ini gro¾enj zaupanju in delovanju.

Ex naprave so izdelki z dodatno oznako eksplozijske za¹èite, ki se uporablja za orodja in za¹èitne sisteme ter njihove oblike in elemente. Naprave s trenutno oznako so ¹e posebej veljavne v skupini rudarskih del, distributerja na bencinskem servisu, zaposlenih v razliènih tovarnah in gasilcih. Pomembno je, da se osebam, ki so na obmoèju nevarnosti eksplozije, dodelijo naprave, ki so temu namenjene. Standardi za ta orodja so izhajali iz poljske direktive ATEKS, ki je direktiva o "novi re¹itvi", ki opredeljuje zahteve za proizvajalce v zvezi z odpravo potencialnih nevarnosti za proizvod pred njegovo uvedbo na trg.Uporaba slabih naprav, poceni zamenjava za azijske dru¾be je kr¹itev zdravstvenih in varnostnih standardov. Samo jedi s stalnimi standardi PN-EN 60079, PN-EN 13463, medtem ko njihovi derivati izpolnjujejo prièakovanja o za¹èiti pred eksplozijami.Obstaja nekaj temperaturnih razredov za orodja in vsaka je povezana z v¾igom ali taljenjem doloèenih snovi. Skupine so tudi: T1 - 450 ° C, T2 - 350 ° C, T3 - 200 ° C, T4 - 135 °, CT5 - 100 °, CT6 - 85 ° C. V glavnem se nana¹ajo na v¾ig premogovega prahu - 150 ° C, pri katerem so obroki do temperature kategorije T4. Najvi¹ja temperatura 450 ° C je podana za naprave, pri katerih se odstrani fino dno (za dokazovanje z zapeèatenjem ali prezraèevanjem, pod pogojem, da se v oznaki naprave doloèi veljavna maksimalna temperatura povr¹ine. Ne pozabite, da je ogljikov prah veè in saj, zato vedno bodite pozorni na pravila o zdravju in varnosti.