Potencialno eksplozivno obmoeje

Zaradi nedavnega dejstva, da so v dr¾avah Evropske unije veljali tudi drugi varnostni predpisi, je bila sprejeta odloèitev o uskladitvi predpisov. Uvedene so bile zahteve ATEX, ki se nana¹ajo na potencialno eksplozivne atmosfere in karierne naprave na sodobnih podroèjih. Cilj teh sprememb je èim bolj zmanj¹ati tveganje ali njegovo popolno odpravo, kar se nana¹a na uporabo rezultatov na obmoèjih, kjer je lahko ogro¾ena eksplozija, in sicer v conah EX.

Zahteve EX, zlasti direktiva, opredeljujejo zahteve, ki jih mora izdelek izpolnjevati, namenjen uporabi v potencialno eksplozivnih atmosferah. Glavni cilj metode je uskladiti postopke za zdru¾ljivost obrambnih naprav in sistemov na teh potencialno eksplozivnih obmoèjih in zagotoviti njihovo prosto pot v Evropski uniji.To pravilo zajema vse elektriène in neelektriène posode in za¹èitne metode, ki se bodo uporabljale na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Zahteve ATEX veljajo za naprave za varnost, upravljanje in upravljanje, ki bodo vroèene zunaj potencialno eksplozivnih atmosfer. Ne potrebujejo predstavitve neodvisnih funkcij, ampak bodo prispevale k varnosti naprav in za¹èitnih sistemov, ki se bodo tam uporabljali.Direktiva doloèa in omogoèa dokazovanje skladnosti izdelka z zahtevami ATEX. Izdelki, ki izpolnjujejo te potrebe, tj. Standarde, ki so usklajeni z direktivo, morajo biti tudi primerni. Uporaba pogodb ni obvezna in tak postopek skladnosti ¾e obstaja. Gre za skladnost z naèelom, ki ga je ustanovila dru¾ba na podlagi obvestila, ki ga je izdala Evropska komisija. Odstopanja se lahko pojavijo v uspehu tretjih kategorij elektriènih naprav in neelektriènih naprav kategorije 2 in 3.Èe i¹èete te primere, potem izjave o skladnosti, ki v tem primeru proizvajalcu te naprave izdajajo brez sodelovanja prigla¹enega organa. Vendar poslu¹ajo in isti proizvajalec bo v tej obliki verodostojen za uvedbo svojega izdelka na trg.Pri pomembnih zahtevah gre za certificiranje elektriène in neelektriène opreme, samopotrditev, zahteve za proizvodne prostore in mo¾ne naloge v Evropski uniji v obveznem in kljuènem znaèaju.