Ozemljitev gramofonske tehnike

Naloga elektrostatiène ozemljitve raèuna na zmanj¹anje nevarnosti eksplozije gorljivih snovi, na uèinek elektrostatiènega izloèanja isker. Najpogosteje se izvaja na podroèju prevoza in predelave vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

Elektrostatièna ozemljitev, ki ima novo obliko. Najenostavnej¹i in veè zapletenih modelov se prikljuèijo na ozemljitveno sponko in kabel. Razvitej¹i in tehnolo¹ko naprednej¹i so opremljeni s stilom za¹èite stanja ozemljitve, zaradi èesar je dopustno doziranje ali transport proizvoda, ko je ozemljitev jasno povezana.

Elektrostatiène ozemljitve se najpogosteje pojavljajo med nakladanjem ali razkladanjem ¾elezni¹kih tankerjev, cistern, sodov, tako imenovanih velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

Zaradi polnjenja ali praznjenja rezervoarjev z razliènimi vsebinami (npr. Rezervoarji s pra¹kom, zrnci, tekoèine se lahko ustvarijo nevarni elektrostatièni naboji. Vir njihovega nastanka je verjetno ¹e vedno me¹anje, èrpanje ali ¹kropljenje vnetljivih snovi. Elektrièni naboji nastanejo s kontaktnimi ali posameznimi delci. Kolièina elektriènega naboja bo odvisna od elektrostatiènih lastnosti povr¹in, ki so med seboj v stiku. Zaradi tesnega in hitrega stika s tlemi ali neobremenjenim predmetom se lahko ustvari kratek impulzni tok, ki bo opazen v iskri.Pomanjkanje oskrbe z izcedkom iz iskre lahko vname me¹anico plina in zraka, kar pomeni eksplozijo ali nevarno eksplozijo. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.