C ola je kupila 3 raeunalnike in 20 kalkulatorjev za 12 800

Raèunalniki ... ki so jih izumili, da bi èutili Boga ¾ivljenja. Ti prostori se uporabljajo vsak dan, veèkrat na dan bi lahko rekli ljudje po vsem svetu. Raèunalniki imajo precej zanimiv uèinek na njihovo delovanje, s svojimi storitvami lahko oseba ustvari razliène raèunalni¹ke programe, ki nam lahko pomagajo v mnogih stvareh.

Eno od tak¹nih precej sorodnih del je poslovni analitik. Z razvojem te usode lahko uporabite definicije, kjer je poslovna inteligenca proces pretvarjanja prilo¾nosti v informacije in poznavanje znanja, ki ga lahko obiskovalci uspe¹no uporabijo za poveèanje konkurence podjetja. Ker nam raèunalniki lahko veliko pomagajo, kjer brez teh zmogljivosti ne bi mogli obvladati ¹tevilnih situacij, v katerih imajo seveda stroji prednost pred nami. Èe se poglobimo v internet in tehniène zadeve, lahko vidimo, da je tudi to zelo pomembno. IT je sama znanstvena disciplina, ki velja za stroge znanosti. Uporabljam ga za spremembo vseh podatkov. Neposredno je povezana s poslovno inteligenco, kjer sta obe misli zelo podobni. Èe se vrnete v IT, je razdeljen na:- upravljanje omre¾ja, kar pomeni upravljanje internetnega omre¾ja.- uprava, ki upravlja sistem, upravlja natanèno s sistemi IT.- algoritmi, zato povzroèajo in preverjajo modele.To je samo trenutek od najpomembnej¹ih IT oddelkov, vendar je to npr. Raèunalni¹ka grafika, ki je izredno privlaèen IT oddelek. Tam dobim internetno tehniko kot vizualizacijo realnosti. Raèunalni¹ka grafika, ki obstaja uspe¹no kot programiranje razliènih slik ali filmov. Zanimiv del je tudi ti Webmastering razmi¹lja, programira in objavlja spletne strani.Kako so lahko raèunalniki in kakr¹na koli informacijska tehnologija kljuèna ideja na¹ega delovanja, pomagali pri moèi stvari in tak¹ni pojavi, kot so poslovna analitika, so ¹e posebej pomembni, potem pa so bolj¹i od posku¹anja tekmovati v pisarnah.