Blagajna chojnice

Mikroskopi omogoèajo vpogled v mikrosvijet, so naprave, ki se nahajajo v naèrtu opazovanja ¹tevilnih majhnih predmetov, katerih subtilne podrobnosti so na splo¹no nevidne èlove¹kemu oèesu. Mikroskop je sestavljen iz dveh sklopov za fokusiranje, ki sta nastavljeni na uèinke cevi, imenovane cev. Niz leè, ki se nana¹ajo na toèko, se imenuje leèa. Po drugi strani se drugi niz leè imenuje okular in kupi opa¾anja. V notranjosti cevi, zahvaljujoè leèi, je narejena v resnièno sliko, poveèano in obrnjeno, ki jo opazovalec vidi s pomoèjo okularja. Zaradi so¾itja obeh sklopov leè je slika, ki jo prouèujemo, oèitna, poveèana in preprosta. Metalografski mikroskopi so vrsta mikroskopa, ki se uporablja za testiranje na neprozornih vzorcih. Za metalografske mikroskope so izbrani svetlobni mikroskopi in elektronski mikroskopi.

Kaj lahko vidimo s metalografskim mikroskopom?Mikroskopski testi sami, z uporabo metalografskih mikroskopov, so sestavljeni iz pridobivanja vzorca iz predvidenega izdelka in nato poliranja in poliranja doloèenega polja, tj. metalografski vzorec, ki bo po mikroskopskem opazovanju podvr¾en mikroskopskim opazovanjem. Razkritje strukture posamezne kovine, kot tudi njenih zlitin in okvar, ki so nevidne s prostim oèesom, je pomemben cilj metalografskih ¹tudij na svetlobni mikroskopiji. Pomagajo ugotoviti raznolikost strukturnih komponent in predstaviti njihovo morfologijo, kolièino, dimenzije in porazdelitev. Metalografski mikroskopi vam omogoèajo opazovanje kovin in preboj. Zahvaljujoè natanèni izvedbi leè, metalografski mikroskop odkrije mikropodobe, omogoèi izraèun dele¾a faze in opazovanj vkljuèkov ter dodatnih materialnih delov.